Mettegruppen.

Sideoversigt: Beskrivelse  Overenskomst - Billeder

"Mette" 26 fods bæltbåd, bygget 1976 i Marstal.

Rolf Eliesen, Lillebælt Smakkelaugs kasserer, har overdraget brugsretten af "Mette" til "Foreningen Til De To Søskendes Bevarelse" foreløbig for en 5 årig periode.

Det er besluttet at tilbyde Smakkelaugets medlemmer at udnytte denne brugsret. Der er fuld gang i at få etableret en gruppe af medlemmer som vil påtage sig at vedligeholde, restaurere og sejle med jagten.

Der vil blive opkrævet ekstra kontingent for at deltage i projektet, vi har talt om, at der kan deltage op til 12 personer. Det er aftalt at evaluere projektet efter det første år. Så er du interesseret i projektet kan du kontakte Mettegruppen for yderligere oplysninger.

Email: mettesnabelalillebaeltvaerftetpunktumdk

Beskrivelse

 TYPE:             26' BÆLTBÅD,         BYGGET:         1976. EBBES BÅDEBYGGERI, MARSTAL.   

SKROG:  KLINKBYGGET - LÆRK PÅ EGESPANT   LÆNGDE:        8,10 METER + KLYVERBOM 

BREDDE:  2,90 METER OVER MIDT SPANT                 DYBGANG:       1,30 METER    

DEPL:      4500 KG.                        MOTOR:          10 HK BUKH DIESEL, TYPE DV10 (1976)        

RIG:        PÆLEMAST, GAFFELRIG, KLYVERBOM (LØS), TOPSEJL, STORSEJL, FOK OG KLYVER. (Rød Dacron)

UDSTYR:    VINTERTELT, BÅDSTATIV, EL-LÆNSEPUMPE, KOMPAS, 4 FENDERE, 12V BATTERI, HYNDER, GASBLUS, GASFLASKE, HÅNDLOD, TÅGEHORN mm.

BÆLTBÅD "METTE"

METTE er en mindre og meget solid/smuk bygget spejlgattet, klinkbygget jagt.

 Skroget er bygget af Ebbe Andersen i Marstal (byggenummer 19, år 1976), i store træk efter Nordenhusbåden HEJMDAL. Det øvrige er selvbyggeri. Hun er navngivet efter selvbyggerens datter.

 Hun var en overgang tilknyttet Øhavets Smakkecenter og sejlskole på Strynø. Hun er nævnt i "Vinden er vor" nr. 6, som sildebåd fra Århus.

 Lillebælt Smakkelaug fik overdraget brugsretten til METTE i december 2004, og vinteren er gået med vedligehold, klargøring og fornyelser. METTE – gruppen består nu af 6 aktive medlemmer.

 Fjernkending:

 Længde 26 fod, lærk på eg. Bredde over midtspant 2,95m. Dybgang 1,30m. Vægt ca. 4,5 tons.

 Sejlareal ca. 47 m2. (topsejl, storsejl, fok og klyver) alle i rødbrun dacron. Desuden er der en hvid stormfok.

 Motor: Bukh 10hk diesel (1976) - saltvandskølet. Motor efterset og ophæng udskiftet, samt ny dieseloile tank installeret i 2005.

 Skrueaksel (25mm) og stævnrørspakdåse er fra 1997.

 Indhalelig klyverbom, pælemast (9m - der kan lægges ned manualt) der står i mastekiste på dæk. Vanterne er sat i lønning med sytove, fokkestaget står i enkelt klapløber i stævnen. Storsejlet er lidset til masten. Alt tovværk (navyflex), blokker og vanter/rig er efterset forår 2005.

 Fribordet er malet hvidt. Agterspejlets øverste del er sort, det nederste står blankt.

 På dækket er der to halvruf med skydekapper. Agtenfor hovedruffet er der en åben cockpit, hvor motoren står op ad ruffets agterskot.

 Agterdækket er lidt løftet i forhold til hoveddækket. På agterdækket er der også en skydekappe ned til et stuverum, med bl. a. motorkontrol og dieseltank. Her kan rorgængeren også stå eller sidde.

 Dækket er af fyrplank, rufsider af lærk, ruftage af oregon pine og dæksbjælker af eg. Hovedruftaget blev fornyet forår 2005.

 I forruffet er der soveplads til to (i samme brede spidskøje), i hovedruffet er der et lille pantry med to gasblus, skabe og skuffer til diverse og to kistebænk-køjer.

 Der er ikke ståhøjde under dæk. Der er ikke toilet/bad, belysning ellen anden form for unødig luksus.

 METTE er nu næsten sæsonklargjort, og første tur går til Ebeltoft d. 13/5, hvor TS afholder pinsestævne.

 Rolf

OVERENSKOMST (Pkt.1 -5) FOR BRUGSRETTEN AF FARTØJET ”METTE" af Snoghøj

OVENNÆVNTE FARTØJ (METTE) STILLES TIL RÅDIGHED FOR

               FORENINGEN FOR DE TO SØSKENDES BEVARELSE (DTS), v/formand Bent Jensen

 DER VEDERLAGSFRIT OG UBEHÆFTET OVERDRAGES BRUGSRETTEN AF METTE  PÅ  FØLGENDE  BETINGELSER:

1) Brugsretten træder i kraft ved underskrivelse af nærværende overenskomst, og fortsætter uopsigelig fra REE side, i en 5 års periode, indtil 31.12.2009, hvorefter ny overenskomst/betingelser skal forhandles, herunder muligheden for endelig overtagelse.

 Nærværende overenskomst kan til enhver tid skriftelig opsiges af DTS med 3 måneders varsel.

2) DTS kan overdrage brugsretten til Lillebælt Smakkelaug (LS). LS kan under ingen omstændigheder overdrage brugsretten til tredjemand.

 Overdragelsen skal vedtages hvert år på DTS ordinære generalforsamling, og LS skal underskrive og efterleve denne overenskomst, der således også gælder som aftale mellem DTS og LS.

 3) Den der har brugsretten forpligtiger sig til at oprette en gruppe af personer (max. 12), som alle skal være aktive medlemmer af LS og/eller DTS.  

Det årlige vedligeholdsbidrag/kontingent pr. gruppemedlem er kr. 500,00. 

 METTE - gruppen skal styre og koordinere den løbende vedligeholdelse og drift, samt udarbejde en målsætning for anvendelse og sejlads, herunder et årligt aktivitetsprogram, som skal udarbejdes således at så mange aktive medlemmer som mulig får gavn og glæde af båden. 

Det første år - sejlsæsonen 2005 - skal fungere som et prøveår, hvorefter der evalueres blandt METTE - gruppen og DTS bestyrelse.

 4) I overenskomstperioden skal alle omkostninger til METTE's drift og vedligehold, fornyelser, pladsleje, sejlads, ansvarsforsikring og lignende økonomiske forpligtigelser afholdes af den har brugsretten.

 5) Det påhviler den der har brugsretten at påtage sig ansvaret for hvad der kan opstå i forbindelse med METTE's anvendelse, såvel under sejlads som ved ophold i havn og under vinteropbevaring.  Den der har brugsretten skal til enhver tid behandle og anvende METTE med rettidig omhu og under iagttagelse af relevante sikkerheds- og miljømæssige forhold og regler.

 Når der sejles skal mindst en person ombord være aktiv medlem af LS/DTS, og denne person skal være indehaver af gyldigt duelighedsbevis i sejlads.

Tillæg til overenskomst for brugsretten til ”METTE” 

A.  Foreningen til DE TO SØSKENDE's bevarelse (DTS) har overdraget brugsretten af METTE til Lillebælt Smakkelaug (LS). Brugsretten er foreløbig gældende indtil udløbet af år 2005. Derefter forventes brugsretten fornyet en gang årlig. Brugsretten kan ikke overdrages til andre uden samtykke fra DTS.

 

B. Alle medlemmer i MG forpligtiger sig ved sit medlemskab, at godkende og overholde nærværende overenskomst med tillæg, at deltage aktivt i den årlige klargøring/afrigning, samt i den løbende drift og vedligehold af METTE.

 Større ændringer/reparationer i METTE´s konstruktion og/eller rigning skal aftales med DTS.

 Der skal blandt medlemmerne i MG vælges/udpeges en tovholder som overordnet skal styre og vejlede gruppen i den daglige drift/vedligehold samt koordinere gruppens aktiviteter. Indtil udløbet af år 2005 er Rolf Eliesen udpeget som tovholder.  

I sæsonen 2004/2005 består METTE-Gruppen af følgende medlemmer:

Jørgen Greve, Jesper Bigum, Jørgen Hansen, Preben Kjærbøl, Rolf Eliesen, Olav Troelsen

C. Det årlige vedligeholdsgebyr skal udelukkende anvendes til drift, vedligehold, forsikring, kontingenter og andre relevante fællesudgifter i forbindelse med MG's aktiviteter.  Gebyret skal indbetales til MG's tovholder, der således er ansvarlig for alle udbetalinger i forbindelse med det løbende vedligehold og drift af METTE. Tovholderen skal som minimum føre en kassekladde over alle ind- og udbetalinger.

 D. Medlemmerne i METTE-Gruppen har fortrinsretten til sejlads.  MG's sejladsperioder skal aftales/opslås sådan at LS's aktive medlemmer har indsigt i alle aktiviteter. I tidsrum udenfor de aftalte sejladsperioder kan alle aktive medlemmer af LS sejle med METTE.  Sejladsens mål samt start og slut, skal anmeldes til et medlem af MG.

 E. Al sejlads og ophold ombord i METTE foregår på de ombordværendes eget ansvar og risiko, og under alle omstændigheder ved iagttagelse af godt sømandsskab og til alle relevante sikkerheds- og miljømæssige forhold og krav. Enhver opstået faresituation skal straks meddeles til et medlem af MG.  Alle udgifter og omkostninger i forbindelse med sejlads og ophold ombord, skal afholdes af de ombordværende.

 F. Hvert år efter sejlsæsonens afslutning, skal der afholdes et evalueringsmøde, hvori der også skal indgå drøftelser om den fremtidige brug af METTE og eventuelt valg/udpegelse af ny tovholder, samt fastsættelse af det årlige vedligeholdsgebyr. Ved afstemninger gælder simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gælder tovholderens stemme dobbelt.

Billeder

Der skrabes nyt ruftag                       Så er der malet og båden søsat                                    der rigges og prøvesejles  

Klar til turen     Vi sejler til Ebeltoft.